תנאי השימוש

ברוך הבא ל-Bon Tour!
בעלת האפליקציה ומפעילת האפליקציה, שמסופקת לך לשימושך באמצעות המכשיר הנייד שלך, הינה חברת בון תור בע"מ, ח.פ. 511266306, שמשרדה הרשום הוא ברחוב הפלדה 5, אור יהודה, 6021807. השמירה על פרטיות המשתמש חשובה לבון תור ובון תור מקדישה לה תשומת לב מיוחדת.
התנאים המפורטים להלן יתארו למשתמש מהי מדיניות הפרטיות הנהוגה באפליקציה.
1. הסכמה למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש.
1.1. מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש הזמינים כאן חלים על השימוש באפליקציה, בשירותים, בתוכן האפליקציה ובתוכן החיצוני (כהגדרתם בתנאי השימוש). 
1.2. כל ניסיון לעשות שימוש באפליקציה, בשירותים או בתוכן האפליקציה מעיד על הסכמת המשתמש למדיניות פרטיות זו ולהסכמים ואישור המשתמש כי יפעל לפיהם וכי הינו מאשר לבון תור לפעול (ולעשות שימוש במידע אישי ובנתונים שבון תור אוספת) לפיהם. אם המשתמש אינו מסכים להסכמים, עליו להפסיק ולהימנע מהשימוש באפליקציה.
1.3. המסמך מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות אך מתייחס לגברים ונשים כאחד. למונחים שאינם מוגדרים במדיניות הפרטיות תהא המשמעות שנודעה להם בתנאי השימוש.
2. איסוף נתונים ומידע אישי.
2.1. נתונים ומידע אישי (כהגדרתם להלן) שימסור המשתמש ו/או אשר יאספו אודות המשתמש במסגרת שימושו בשירותי ההסעה של בון תור, בשירותים ו/או האפליקציה, יישמרו ויעובדו על ידי בון תור בהתאם להוראות החוק ולפי מדיניות הפרטיות. על המשתמש לא חלה כל חובה חוקית למסור את המידע האישי ומסירתו תלויה ברצון המשתמש בעת רישומו לאפליקציה, יצירת חשבון המשתמש ו/או השימוש בשירותי ההסעות של בון תור.
2.2. נתונים. 
2.2.1. בעת שימוש המשתמש באפליקציה, נשמרים אצל בון תור באופן אוטומטי נתונים שעל פי רוב הינם כשלעצמם אנונימיים (להלן: "נתונים"), כגון שמו של ספק האינטרנט של המשתמש, כתובת ה-IP של המשתמש, סוג וגרסת דפדפן האינטרנט והתוספים שבשימוש, תאריך ביקור המשתמש, פרטים אודות המכשיר הנייד באמצעותו ניגש המשתמש אל האפליקציה, משך הביקור, באילו עמודים/דפים ביקר המשתמש באפליקציה, זמן תגובת האפליקציה, פרסומות בהם המשתמש צופה ומקליק עליהן וכיוצא בזה.
2.2.2. האפליקציה עושה שימוש ב-"עוגיות" (Cookies), באמצעותן נאספים הנתונים לצורך התפעול השוטף והתקין של האפליקציה, לאימות פרטים, אבטחת מידע וכיוצא בזה. בנוסף, ייתכן שהנתונים שייאספו באמצעות העוגיות ישמש לצורך הצגת מודעות, פרסומות והצעות למוצרים ולשירותים שונים של בון תור בעת ביקור המשתמש באפליקציה ו/או באפליקציות אחרות. 
2.2.3. יש עוגיות שפוקעות כאשר ההתחברות של המשתמש לאפליקציה מסתיימת. עוגיות אחרות נשמרות על הדיסק הקשיח של המכשיר הנייד של המשתמש. אם המשתמש אינו מעוניין בקבלת עוגיות או לחסום את העוגיות, הוא יוכל להימנע מכך על ידי שינוי הגדרות הדפדפן שלו (פרטים אודות הפעולות שיש לבצע כדי לשנות את ההגדרות האמורות קיימים לרוב בקובץ העזרה של הדפדפן). 
2.2.4. עם זאת, על המשתמש לדעת כי חסימת אפשרות זו עלולה לגרום לכך שלא יוכל או שיתקשה ליהנות מחלק מהשירותים ו/או תוכן האפליקציה (ולעיתים גם באפליקציות אחרות), בהתאם להגדרות הדפדפן. 
2.2.5. כאשר המשתמש מבקר באפליקציה ו/או אתר של צד שלישי מתוך האפליקציה, הצד השלישי עלול להשתמש בעוגיות על גבי המכשיר הנייד של המשתמש בכדי לאסוף נתונים אודות המשתמש. שימושו של הצד השלישי בעוגיות כפוף למדיניות הפרטיות של הצד השלישי ולא למדיניות פרטיות זו. אם ברצון המשתמש לעיין במדיניות הפרטיות של צדדים שלישיים כאמור עליו לבקר בשירות שלהם, או ליצור עימם קשר ישיר.
2.2.6. בון תור יכולה לשלב נתונים אנונימיים עם מידע אישי מזוהה. כאשר בון תור תעשה כן, בון תור תנהג במידע והנתונים המשולבים כמידע אישי מזוהה ובהתאם לתנאי מדיניות פרטיות זאת.
2.3. מידע אישי. 
2.3.1. נתונים אישיים מזהים אודות המשתמש ו/או המשתמש בשירותי ההסעות (להלן: "מידע אישי") יאספו ויישמרו אך ורק אם מסר אותם המשתמש מיוזמתו לבון תור או ככל שאלה נמסרו לבון תור על-ידי המוסד החינוכי בו לומד התלמיד או הרשות המקומית שאחראית על הפעלת מערך ההסעות אל מוסד החינוך בו לומד התלמיד. המשתמש אינו נדרש למסור את המידע האישי לפי חוק, אך אם יבחר שלא למסור מידע אישי במקום בו הוא נחוץ לתפעול השירותים המוצעים באפליקציה, ייתכן כי לא יוכל ליהנות מחלקים מהאפליקציה ו/או משירותים אותם בון תור מציעה למשתמש.
2.3.2. מידע אישי שבון תור אוספת אודות המשתמש:
2.3.2.1. שם פרטי ושם משפחה (שדה רשות).
2.3.2.2. מספר טלפון נייד.
2.3.2.3. כתובת דוא"ל (שדה רשות).
2.3.2.4. מידע אודות נקודת ההעלאה וההורדה של שירותי ההסעות לתלמיד (אליו משויך מספר הטלפון של המשתמש) וזמני ההגעה אליהן.
2.3.2.5. מידע שהועבר לבון תור במהלך התכתבויות, משוב נסיעה או פניה לשירות הלקוחות של בון תור.
2.3.2.6. מידע נוסף שעלולה לדרוש בון תור מהמשתמש, במידה והיא סבורה כי המידע האישי דרוש לאימות זהותו של המשתמש (לדוגמא צילום תעודת זהות המשתמש).
2.3.2.7. מידע נוסף, בהתאם לאישור ולהסכמת המשתמש ו/או כפי שנדרש ו/או מותר על-פי חוק.
2.3.3. מידע האישי לעיל, יישמר במאגר המידע של בון תור, שבין מטרותיו ניהול וייעול השירותים, האפליקציה ושירותי ההסעות שמעניקה בון תור. 
2.4. קבלת נתונים ומידע אישי מצדדים שלישיים. בון תור תהיה רשאית לקבל נתונים ומידע אישי אודות המשתמש ו/או התלמיד המשויך לטלפון המשתמש מידי מוסדות חינוך ו/או רשויות מקומיות ו/או כל מזמין שירות הסעות אחר, ובלבד שהנתונים והמידע האישי האמורים חיוניים לדעתה לצורך מתן שירותי ההסעות למשתמש ו/או לתלמיד (המשויך לטלפון המשתמש). מידע אישי שבון תור מקבלת נכון להיום מהמוסד החינוכי בו לומד התלמיד או מהרשות המקומית שאחראית על הפעלת מערך ההסעות אל מוסד החינוך בו לומד התלמיד, כולל:
2.4.1. מספרי הטלפון של המכשירים הניידים אליהם משויך התלמיד.
2.4.2. שם התלמיד.
2.4.3. נקודות ההעלאה וההורדה של שירותי ההסעות לתלמיד.
2.4.4. כתובת מגורי התלמיד.
2.4.5. שם וכתובת המוסד החינוכי בו לומד התלמיד.
3. השימוש בנתונים ובמידע אישי. 
3.1. בון תור תעשה שימוש בנתונים למטרות המפורטות להלן:
3.1.1. עיקר המידע שנאסף מעצם שימוש המשתמש באפליקציה הינו מידע סטטיסטי, אנונימי, שאינו מזהה את המשתמש אישית, ונועד כדי להתאים את האפליקציה והשירותים המוצעים בו להעדפות ולצורכי המשתמש.
3.2. בון תור תעשה שימוש בנתונים ובמידע אישי למטרות המפורטות להלן:
3.2.1. השימוש, הניהול וההפעלה התקינים של האפליקציה, השירותים ושירותי ההסעה לתלמידים, לרבות שיפור חווית המשתמשים, טיפול בתקלות ואימות חשבון המשתמש ומספר הטלפון של המשתמש;
3.2.2. שיפור והעשרת האפליקציה והשירותים, ובכלל זה יצירת שירותים ותכנים חדשים, לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים;
3.2.3. ביצוע סקרים וסטטיסטיקות, לצרכי שיווק לצרכים פנימיים של בון תור ולצורכי מסירתו למפרסמים חיצוניים;
3.2.4. מתן הצעות לרכישת מוצרים ושירותים אחרים;
3.2.5. מתן שירות לקוחות, תמיכה וייעול ההתקשרות עם בון תור;
3.2.6. שליחת עדכונים, הודעות ומידע נוסף למשתמש אודות האפליקציה ו/או השירותים;
3.2.7. שליחת התראות (כהגדרתן בתנאי השימוש) למשתמש;
3.2.8. שליחת מסרון (SMS) לאימות מספר הטלפון של המשתמש בהתאם לסעיף 3.5.4 לתנאי השימוש;
3.2.9. הצגת ו/או שליחת חומרי שיווק ופרסום למשתמש, כאשר המשתמש עושה שימוש באפליקציה ו/או בשירותים;
3.2.10. שליחת חומרי שיווק ופרסום למשתמש באמצעות המידע שאספה החברה על המשתמש, ובין היתר שליחת חומרי שיווק ופרסום למשתמש באמצעות מסרונים ודוא"ל; 
3.2.11. אכיפת ההסכמים;
3.2.12. יצירת קשר עם המשתמש, כאשר בון תור סבורה שדבר זה הכרחי;
3.2.13. מניעת שימוש לרעה בשירותים ו/או באפליקציה;
3.2.14. לצורך פעולה במקרה של מחלוקת ו/או הליכים משפטיים מכל סוג שהוא בין המשתמש לבין בון תור או בין המשתמש לבין משתמשים אחרים או צדדים שלישיים בקשר או בנוגע לאפליקציה, לשירותים ולהסכמים; ו/או
3.2.15. מטרות אחרות המפורטות במדיניות הפרטיות ו/או בהסכמים ו/או בדין החל.
4. העברת מידע אישי לצדדים שלישיים. 
4.1. בון תור לא תעביר את מידע אישי לצדדים שלישיים, אלא ככל שהדבר הותר במסגרת מדיניות פרטיות זו, או על-פי הדין החל, ובמקרים הבאים: (א) לשם שמירה על זכויות בון תור לרבות במקרה של מחלוקת משפטית ו/או טענה ו/או תביעה בין המשתמש לבין בון תור, או אם יבצע המשתמש באפליקציה פעולות, אשר לדעת בון תור, הינן בניגוד לדין; (ב) על-פי צו שיפוטי או על-פי דרישת רשות מוסמכת על-פי חוק; (ג) כדי למנוע פגיעה בזכויות, בגוף ו/או ברכוש, בין אם של המשתמש ובין אם של משתמשים אחרים או כל צד שלישי או בון תור; (ד) במקרה של מיזוג תאגידי עם גוף אחר ו/או מיזוג פעילות האפליקציה עם פעילותו של צד שלישי; (ה) על מנת לאפשר את השירותים, לאחסן, לאסוף, להחזיק ולנהל את המידע אישי והנתונים של המשתמש ברשומות בון תור; (ו) אם מסירת המידע האישי הינה לשלוחים של בון תור ו/או לפועלים מטעמה, והיא במידה הנדרשת והחיונית לצורך אספקת השירותים, שירותי ההסעה ותפעול האפליקציה; (ז) בון תור רשאית לשתף במידע אישי גם חברות וארגונים אשר קשורים לבון תור או מסונפים אליה, כגון חברות בנות, חברות אחיות וחברות אם; ו-(ח) בכל מקום באפליקציה בו תינתן על-ידי המשתמש הסכמה מפורשת לכך. 
4.2. מובהר כי חלק משירותי ההסעות מתבצעים על-ידי קבלני משנה, והמשתמש נותן בזאת את הסכמתו המלאה והבלתי חוזרת למשך שימושו באפליקציה ו/או בשירותים ו/או שימושו ו/או שימוש התלמיד המשויך למספר הטלפון שלו בשירותי ההסעות של בון תור, להעביר מידע הכולל את שמו הפרטי ושם משפחתו, מספר הטלפון שלו, קרבתו לתלמיד (אליו משויך מספר הטלפון שלו), שם התלמיד (אליו משויך מספר הטלפון שלו), כתובת מגורי התלמיד (אליו משויך מספר הטלפון שלו) ונקודות ההעלאה וההורדה של שירותי ההסעות לתלמיד (אליו משויך מספר הטלפון שלו) לקבלני המשנה. מידע זה יועבר לקבלני המשנה על מנת שאלו יוכלו לעדכן את פרטי מיקום ההסעה בזמן אמת (ואת תזמון ההגעה לנקודת ההעלאה/ההורדה בהתאם) ולספק את שירותי ההסעה. 
4.3. ניתנת בזו הסכמת המשתמש להעברת המידע אישי לצדדים שלישים אשר יסייעו לבון תור או יפעלו מטעם בון תור בקשר עם האמור בסעיפים ‏4.1 ו-‏4.2 לעיל. 
5. שירותים של צדדים שלישיים. ייתכן שחלק מהשירותים ו/או פרסומות המוצגות באפליקציה ו/או קישורים המוצגים באפליקציה (כגון התוכן חיצוני), מנוהלים ו/או ניתנים על ידי צדדים שלישיים, ולא על ידי בון תור. בון תור אינה שולטת, מסכימה או לוקחת אחריות על המידע אישי והנתונים שנאספים על ידי אותם צדדים שלישיים והשימוש שנעשה בהם. מידע אישי ונתונים שייאספו אודות המשתמש על ידי אותם צדדים שלישיים והשימוש שיעשה בהם, כפוף למדיניות הפרטיות ולנהלים של אותם צדדים שלישיים ולא למדיניות הפרטיות ולהסכמים. בון תור ממליצה למשתמש לקרוא ולהבין את מדיניות הפרטיות, תנאי השימוש והנהלים של אותם צדדים או לעמוד איתם בקשר כדי להבין את הפרקטיקות הנוהגות אצלם בקשר עם איסוף ושימוש במידע אישי.
6. מידע ותוכן האפליקציה שהמשתמש משתף באמצעות מסרון (SMS). המשתמש יכול לבחור לשתף חלק מתוכן האפליקציה באמצעות מסרון (SMS) במידה סבירה ולצרכים פרטיים בלבד (לא לצרכים מסחריים), לאנשי קשר על-פי בחירתו בלבד.  
7. חופש הבחירה ודיוור. 
7.1 בון תור מעוניינת לשלוח אל המשתמש, מדי פעם, מידע בדבר שירותיה ומוצריה של בון תור וחומרים שיווקיים אחרים, באמצעות פרטי ההתקשרות שמסר לה המשתמש. מידע כזה ישוגר אל המשתמש אך ורק אם נתן את הסכמתו לכך בעת השימוש באפליקציה ו/או עם יצירת חשבון משתמש. בכל מקרה, בכל עת יוכל המשתמש לבטל את הסכמתו ובכך למנוע את המשך קבלת המידע על-ידי פנייה לבון תור באמצעות דוא"ל HQ@bontour.co.il. למידע נוסף, אנא פנה לבון תור ב- HQ@bontour.co.il.
7.2 בנוסף אם המידע אישי ישמש לצורך פניה אישית למשתמש, בהתבסס על השתייכותו לקבוצת אוכלוסין, שנקבעה על פי אפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם מצויים אצל בון תור ("פניה מסחרית"), יהיה זכאי המשתמש על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הפרטיות") לדרוש בכתב מבון תור שהמידע האישי המתייחס אליו יימחק ממאגר המידע. במקרה זה ימחק מידע אישי הדרוש לצורך הפניה המסחרית אל המשתמש כאמור לעיל. מידע אישי הדרוש לבון תור ליתר המטרות האמורות במדיניות הפרטיות יישמר, אך לא ישמש עוד לצורך פניות למשתמש.
8. מאגר המידע. מאגר המידע של המידע האישי והנתונים יהיו בבעלות בון תור, ולמשתמש מובהר כי לבון תור אין כל מחויבות לשמור את המידע האישי והנתונים, וכי המשתמש לא יסתמך על מאגר המידע שבידי בון תור כגיבוי למידע שסיפק לבון תור.   
9. זכות המשתמש לעיין במידע אישי. על-פי חוק הגנת הפרטיות, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו, לו נתן הרשאתו בכתב או על ידי אפוטרופוסו, במידע שעליו ומוחזק במאגר המידע. משתמש שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבון תור בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. אם בון תור תסרב למלא בקשה זו, עליה להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. על סירובה של בון תור לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי המשתמש מבקש המידע לערער לפני בית משפט השלום באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. כדי לממש זכות זו, יש לשלוח בקשה בכתב ל: HQ@bontour.co.il.
10. חשבון המשתמש. חשבון המשתמש יכלול את: (א) כל הפרטים שסופקו לבון תור בידי המשתמש, ובין היתר, את שמו הפרטי ושם המשפחה של המשתמש ומספר הטלפון הנייד של המשתמש; (ב) כל הפרטים שסופקו לבון תור על-ידי צדדים שלישיים בהתאם לסעיף ‏2.4 למדיניות פרטיות זאת; ו-(ג) כל מידע, פרט ונתון אחר שבון תור סבורה שיש לכלול אותו בחשבון המשתמש. בון תור שומרת לעצמה את הזכות לערוך ולהסיר כל מידע מחשבון המשתמש, על-פי שיקול דעתה הבלעדי.
11. מחיקת חשבון המשתמש. אם המשתמש מעוניין שבון תור תמחק את חשבון המשתמש שלו, המשתמש מתבקש לפנות לבון תור בכתב ל: HQ@bontour.co.il. עם קבלת בקשה כזו, בון תור תעשה מאמצים סבירים למחוק את המידע והחשבון האישי, אולם המשתמש מודע ויודע כי ייתכן שבון תור לא תוכל למחוק את המידע באופן מיידי ממערכות הגיבוי שלה, ותמשיך להחזיק באותם פרטים החיוניים לה לשם מתן שירותי ההסעות.
12. אבטחת מידע. 
11.1 הדרך הבלעדית לפיה בון תור מזהה משתמש באפליקציה היא באמצעות מספר הטלפון של המכשיר הנייד שלו. לפיכך, גישה של גורם בלתי מורשה למכשיר הנייד עלולה לאפשר לאותו גורם לנצל לרעה את חשבון המשתמש ו/או האפליקציה המותקנת על המכשיר הנייד של המשתמש. בון תור מפצירה במשתמש לשמור ולהגן על המכשיר הנייד שלו באמצעי אבטחה כגון קוד גישה ו/או שימוש בטביעת אצבע לפתיחת המכשיר הנייד, על מנת לשמור על פרטיותו ולמנוע שימוש בלתי מורשה באפליקציה ו/או בשירותים.
11.2 בון תור עושה מאמצים כדי לאבטח את המידע האישי והנתונים המצויים בשליטתה, כנגד ניצול מקרי או מכוון, אובדן, הרס, גניבת זהות או כנגד גישה על ידי אנשים בלתי מוסמכים או מורשים. על אף האמור, בון תור אינה יכולה להבטיח את אבטחת המידע ושמירתו באופן מוחלט ואינה מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן בהם, קלקולים או סוגים אחרים של שימוש לא ראוי או שימוש לרעה.
11.3 כאמור לעיל, בון תור עושה מאמצים כדי לאבטח את המידע האישי והנתונים ולמנוע אירועים של גניבת זהות המשתמש. בון תור מבהירה, כי היא אינה נוהגת לבקש מהמשתמש פרטים אישיים, כדוגמת מספרי זיהוי (מספר תעודת זהות, דרכון וכיוצא בזה) בצורה לא מאובטחת (כדוגמת פנייה בטלפון למשתמש). המשתמש מתבקש להסב את תשומת ליבו ולא להיות מוטעה על-ידי ניסיונות גורמים, הנחזים להיות נציגי בון תור, לקבלת מידע מהמשתמש. ככל שמשתמש קיבל פנייה חשודה כאמור, הוא מתבקש לפנות במיידית לבון תור. 
13. שינויים במדיניות הפרטיות. בון תור שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מדיניות הפרטיות מעת לעת. במקרה שכזה, יחולו ההוראות החלות על תיקון ההסכמים.
14. תחום שיפוט. על כל שימוש באפליקציה ו/או על כל תביעה, דרישה או בקשה הנובעים משימוש זה ו/או מכל דבר ועניין אחר הקשורים באופן ישיר או עקיף לאפליקציה זה יחולו דיני מדינת ישראל בלבד. מקום השיפוט יהיה בבית המשפט לו הסמכות בתל-אביב, ישראל בלבד, והדין המהותי והפרוצדוראלי שיחול יהיה הדין הישראלי.
15. שאלות, בקשות והערות. בכל מקרה של שאלה ו/או בקשה, אנא פנו אלינו באמצעים המפורטים בתנאים או ב- HQ@bontour.co.il.