כניסת לקוחות

פרטים נוספים וייעוץ חינם:

9919*

- או -

תנאי שימוש


תנאי שימוש למשתמש באפליקציית Bon Tour
עודכן לאחרונה ביום 24.08.2016
ברוך הבא ל-Bon Tour! 
בעלת תכנת אפליקציה Bon Tour למכשירים ניידים (כהגדרתם להלן) (להלן: "האפליקציה") ומפעילת האפליקציה, הינה חברת בון תור בע"מ, ח.פ. 511266306, שמשרדה הרשום הוא ברחוב הפלדה 5, אור יהודה, 6021807 (להלן: "בון תור").
אנו מודים לך על שבחרת להשתמש באפליקציה. ככלל, האפליקציה מאפשרת להורי ילדים במערכת החינוך הישראלית ו/או למי מטעמם, להתעדכן במיקום המשוער של ההסעה ממוסדות החינוך ו/או אל מוסדות החינוך שיועדו להסיע את ילדיהם בזמן אמת.
מובהר כי המידע אודות מיקומן המשוער של ההסעות וזמן ההגעה המשוער של ההסעות אל נקודות ההעלאה ו/או ההורדה, מבוסס על מיקום כלי הרכב המבצע את ההסעה בלבד, והאפליקציה אינה מנתרת, מאכנת או משתמשת במיקום הגיאוגרפי של התלמיד (כהגדרתו להלן) ו/או של הורי התלמיד (כהגדרתם להלן) ו/או של המשתמש.
תנאי השימוש המפורטים מטה (להלן: "תנאי השימוש"), בצירוף מדיניות הפרטיות הזמינה כאן (להלן: "מדיניות הפרטיות") וכל שאר התנאים ופרטי המדיניות של בון תור, כפי שיפורסמו באפליקציה מעת לעת (להלן: "ההסכמים"), מגדירים את זכויות וחובות המשתמש בעת השימוש באפליקציה ובשירותים (כהגדרתם להלן) ומהווים חוזה התקשרות מחייב בין המשתמש ובין בון תור, לכל דבר ועניין. למען הסר ספק, ההסכמים ניתנים לשינוי ו/או עדכון בכל עת על-ידי בון תור ו/או מי מטעמה, על-פי שיקול דעתם הבלעדי.
בון תור רשאית, על-פי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק את פעילות האפליקציה בכל עת וללא הודעה מראש.
האמור בתנאי השימוש מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הינו לצרכי נוחות בלבד.
1. משתמש. לצורך תנאי השימוש וההסכמים, "משתמש", כל העושה שימוש או מנסה לעשות שימוש באפליקציה. המשתמש מצהיר ומתחייב כדלקמן:
1.1. כי הוא רשאי להתקשר בהסכמים על-פי כל דין החל, ושמספר הטלפון הנייד שלו נמסר לידי מערכת החינוך ו/או הרשות המקומית, בין היתר, לצורך קבלת השירותים על ידי הרשאים לכך על פי הדין (להלן: "הורי התלמיד"). במידה ומשתמש הינו קטין (מתחת לגיל 18) או אינו זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, המשתמש נדרש לידע את הוריו ו/או את האפוטרופסיים החוקיים שלו בדבר הוראות ההסכמים, ולקבל את אישורם לביצוע כל פעילות, מכל סוג שהוא, במסגרת האפליקציה.
1.2. כי הפרטים שנמסרו אודות התלמיד ובקשר עם השירותים, נמסרו כדין, ברשות והינם נכונים מלאים ומדויקים.
1.3. על ההורים ו/או האפוטרופסיים החוקיים של הקטינים חלה מחויבות ליידע את הקטינים המעוניינים להשתמש באפליקציה בדבר ההסכמים, וכן לפקח על פעילות הקטינים, בכדי שהקטינים יפעלו על-פי ההסכמים.
1.4. כל פעילות אשר תבוצע על-ידי הקטינים באפליקציה מהווה הסכמה של הקטינים וההוריהם לאמור בהסכמים.   
1.5. למען הסר ספק, כל פעולה באפליקציה של ישות משפטית שאינה אדם, הינה אסורה. במידה שהמשתמש הינו מתחרה של בון תור ו/או פועל מטעם מתחרה של בון תור, הוא אינו מורשה לגשת או לבצע פעולות באפליקציה ומתבקש לחדול מביצוע מכל גישה ו/או פעולה ו/או שימוש באפליקציה ו/או ניסיון לשימוש באפליקציה.
1.6. כי יעשה שימוש באפליקציה באמצעות אחד מהמכשירים, העונים על המפרט הטכני, להלן: (א) iPhone 5; (ב) iPhone 5S; (ג) iPhone 6; (ד) Galaxy Note 2; (ה) Galaxy Note 3; (ו) Galaxy Note 4; (ז) Galaxy 4; (ח) Galaxy 5; ו-LG G4 (להלן: "המכשיר הנייד").
2. הסכמה לתנאי השימוש וההסכמים.
2.1. תנאי השימוש וההסכמים חלים על השימוש באפליקציה ו/או הניסיון לשימוש באפליקציה ובתכנים הכלולים בה באמצעות כל מכשיר נייד, ו/או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת מחשב לוח (טאבלט) וכיוצא בזה).
2.2. כל פעולה או שימוש וכל ניסיון לעשות פעולה או שימוש באפליקציה, בשירותים או תוכן האפליקציה (כהגדרתם להלן) מעיד על הסכמת המשתמש להסכמים ואישורו כי יפעל לפיהם, ובין היתר כי המשתמש מסכים ומצהיר: (א) להתקשר בתנאי השימוש ובהסכמים, כפי שיתפרסמו מעת לעת; (ב) כי הוא האחראי (לרבות מן הבחינה הפיננסית) לכל פעולה שתבוצע באמצעות מספר הטלפון שנמסר בקשר אליו ולתוצאותיה; (ג) בון תור אינה מעניקה שירותים משפטיים ואינה מייעצת למשתמש לגבי כל פעולה משפטית שיבצע באפליקציה (במידה והמשתמש מעוניין בקבלת ייעוץ משפטי, המשתמש מתבקש לפנות לייעוץ משפטי עצמאי מאנשי מקצוע מורשים); ו-(ד) בון שומרת לעצמה, על-פי שיקול דעתה הבלעדי, את הזכות להשעות, לחסום או למנוע את הגישה לאפליקציה ו/או את שימוש המשתמש בשירותים בכל עת.
3. השימוש באפליקציה.
3.1. נכון למועד פרסום תנאי השימוש: (א) האפליקציה מובאת במסגרת גרסה ניסיונית (בטא) והיא עדיין בשלבי פיתוחה (כלומר הינה רכיב בטא, כהגדרתו להלן, בכללותה). בעתיד יתכן שחלקים מסוימים של האפליקציה יהיו ניסיוניים בכללותם או ישלבו רכיבים ניסיוניים (האמורים בסעיף ‏3.1(א) זה – "רכיבי בטא"); ו-(ב) השימוש בשירותים וביצוע כל פעולה באפליקציה, לרבות: רישום לאפליקציה, הגדרת משתמש, גלישה ועיון בתוכן האפליקציה, קבלת התראות, שיתוף ושליחת תוכן האפליקציה לאנשי קשר שיבחר המשתמש באמצעות מסרון (SMS) ומתן משוב נסיעה, אינו כרוך בתשלום. ככל שבון תור תבקש לגבות בעתיד תשלום כלשהו בגין ההרשמה ו/או שימוש מסוים באפליקציה ו/או בשירותים, תתפרסם על כך הודעה באפליקציה. 
3.2. קבלת התראות ועדכונים בזמן אמת באמצעות האפליקציה דורשת חיבור מקוון של המכשיר הנייד של המשתמש לרשת האינטרנט. החיבור לאינטרנט שנדרש לשם ביצוע פעולות באפליקציה ו/או השימוש בשירותים, וכל העלויות הנלוות (דוגמת עלויות מידע סלולרי והחיבור לאינטרנט) הנגרמות כתוצאה משימוש המשתמש באפליקציה, הינם באחריותו הבלעדית של המשתמש ועל חשבונו. 
3.3. באמצעות האפליקציה משתמשים, יכולים לקבל שירותים (להלן: "השירותים"), מידע ותוכן (להלן: "תוכן האפליקציה"), ולבצע פעולות כגון: רישום לאפליקציה, הגדרת משתמש, גלישה ועיון בתוכן האפליקציה, קבלת התראות, שיתוף ושליחת תוכן האפליקציה לאנשי קשר שיבחר המשתמש באמצעות מסרון (SMS) ומתן משוב נסיעה. מובהר כי בון תור רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לפרסם או למנוע פרסום של משוב וכל שיתוף אחר של תוכן האפליקציה על-ידי המשתמש. מובהר כי בון תור אינה מתחייבת כי כל השירותים ותוכן האפליקציה המפורטים לעיל, יינתנו באופן רציף ושוטף באפליקציה, ובון תור תהיה רשאית לשנות (לרבות להרחיב או לצמצם) את רשימת השירותים ותוכן האפליקציה, לפי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי לייתן על כך הודעה כלשהי.  
3.4. העברת מספרי טלפון למוסד החינוך ו/או לרשות המקומית. 
3.4.1. הורי תלמידי מוסדות חינוך מסוימים (המוסדות יבחרו על-ידי בון תור והרשות המקומית הרלוונטית) ו/או מי מטעמם, יורשו להעביר למוסד החינוך אליו התלמיד (להלן: "התלמיד") משתייך שני מספרי טלפון נייד (להלן: "מספרי הטלפון"), שבאמצעותם יוכלו להירשם לאפליקציה ולהקים חשבון משתמש באפליקציה. יובהר כי בון תור אינה צד להליך איסוף מספרי הטלפון בידי מוסדות החינוך ו/או הרשויות המקומיות, וכי מסירת מספרי הטלפון בידי הורי התלמיד אינה חובה וכפופה לרצונם החופשי של הורי התלמיד. בון תור אינה מוודאת את הפרטים הנמסרים (לרבות מספרי הטלפון, כשרותם של הורי התלמיד למסור את הפרטים הנמסרים לה, כתובת המגורים הנמסרת לה בקשר עם כל תלמיד וכיוצא בזה).
3.4.2. על המשתמש להקפיד כי הפרטים (לרבות מספרי הטלפון) שנמסרו למוסד החינוך ו/או לרשות המקומית הינה נכונים ומדויקים, ולעדכן את מוסדות החינוך ו/או הרשויות המקומיות בכל שינוי של פרטים אלה (לרבות מספרי הטלפון). בון תור אינה אחראית לעדכון ו/או שינוי של הפרטים הנמסרים לה, ועדכונם ו/או שינויים יעשה דרך מוסד החינוך ו/או הרשות המקומית בלבד. יובהר כי תוך זמן סביר לאחר עדכון מספר טלפון אצל בון תור, יוסר מספר הטלפון הישן ממערכת האפליקציה ולא יינתנו לו שירותים ו/או גישה לאפליקציה.
3.4.3. לאחר מסירת מספרי הטלפון למוסד החינוך ו/או הרשות המקומית על ידי הורי התלמיד, מוסד החינוך ו/או הרשות המקומית יעבירו את מספרי הטלפון לבון תור, בצירוף הפרטים הבאים אודות התלמיד (אליו משויך מספר הטלפון של המשתמש): א) נקודות ההעלאה וההורדה של שירותי ההסעות לתלמיד; (ב) כתובת מגורי התלמיד; ג) שם התלמיד; ו-ד) שם וכתובת המוסד החינוכי בו לומד התלמיד (להלן: "הפרטים הנוספים"). 
3.4.4. לאחר קליטת מספרי הטלפון והפרטים הנוספים אצל בון תור והטענתם באפליקציה, יודיע מוסד החינוך באמצעות נציגו ו/או באמצעות בון תור ו/או בכל דרך אחרת להורי התלמידים (בנוסח שיקבע בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי של בון תור ומוסד החינוך), כי המשתמשים יכולים להוריד את האפליקציה מ-ה-App Store אוGoogle Play  ולפתוח חשבון משתמש באפליקציה.
3.5. פתיחת חשבון משתמש.
3.5.1. על מנת לבצע חלק מהפעולות באפליקציה מתבקש המשתמש לבצע הליך רישום חשבון משתמש (להלן: "חשבון המשתמש"). במסגרת הליך הרישום, יתבקש המשתמש למלא מספר פרטים, שיכללו בין היתר את שמו הפרטי (שדה רשות), שם משפחתו (שדה רשות), כתובת הדוא"ל שלו (שדה רשות) ומספר הטלפון הנייד שלו. המשתמש אינו מחויב למסור פרטים אלה, אך ללא מסירת הפרטים לא ניתן יהיה לסיים את הליך הרישום לאפליקציה ולעשות שימוש ופעולות באפליקציה. 
3.5.2. לאחר השלמת הליך הרישום, המשתמש ישלח לבון תור את פרטיו על-ידי לחיצה על קישור "המשך" באפליקציה. 
3.5.3. מובהר כי על-ידי לחיצה על קישור ה"המשך", המשתמש שב ומאשר כי הוא נותן את הסכמתו מראש להעברת מספרי הטלפון והפרטים הנוספים לבון תור, לרבות בעבור שליחת מסרון (SMS) לאימות בהתאם לסעיף ‏3.5.4 להלן. 
3.5.4. לאחר הלחיצה על קישור "המשך", בון תור תשלח למשתמש מסרון (SMS) על אישור ההרשמה ובו קוד אימות רנדומלי בן 4 ספרות, והמשתמש יתבקש להזין את קוד האימות באפליקציה, לאמת את רישומו ולאשר את הסכמתו להסכמים. 
3.5.5. בון תור תתאים את השירותים הניתנים לכל משתמש, לתלמיד הרלוונטי, על בסיס מספר הטלפון שנמסר לה. 
3.5.6. לכל משתמש יוצגו התלמידים שלגביהם ימסרו לו הדיווחים באמצעות האפליקציה (על בסיס מספרי הטלפון שימסרו לבון תור כאמור בסעיף ‏3.4 לעיל). כל משתמש מאשר, מצהיר ומתחייב באמצעות לחיצה על קישור "המשך" כי הוא קשור לתלמידים שהוצגו בפניו וכי הוא רשאי כל-פי כל דין לקבל את פרטי הנסיעות וההסעות לגביהם. 
3.6.   הגדרת חשבון המשתמש.
3.6.1. בון תור מיישמת באפליקציה שירותי הודעה בדחיפה (להלן: "התראות"). ההתראות מאפשרות לאפליקציה לשלוח התראות וצלילים למשתמש, גם כאשר האפליקציה אינה פועלת באותו רגע. במסגרת השימוש באפליקציה תישלחנה, מעת לעת, למכשיר הנייד, שמספרו נמסר ושעליו מותקנת האפליקציה, התראות, באמצעותן יוכל המשתמש להתעדכן ביציאת ההסעה לדרך, מיקום ההסעה לה משויך התלמיד, זמן משוער להגעת ההסעה לנקודות ההעלאה וההורדה, וכן לקבל מידע נוסף כמפורט במדיניות הפרטיות ובהסכמים. יובהר כי ההתראות ישלחו לטלפון הנייד גם כאשר התלמיד הרלוונטי אינו נמצא בפועל על ההסעה.
3.6.2. במסגרת מסך הגדרת חשבון המשתמש, יתבקש המשתמש להגדיר את: 
3.6.2.1 התלמידים המשויכים למספר הטלפון שלו, לגביהם הוא מעוניין לקבל עדכון על מיקום ההסעה באמצעות ההתראות (לשם ההמחשה בלבד, הורי תלמידים יוכלו לבחור לקבל התראות רק לגבי חלק מהתלמידים המשויכים למספר הטלפון שלהם); 
3.6.2.2 לגבי אילו הסעות הוא מעוניין לקבל התראות (נסיעת בוקר ו/או נסיעת צהריים); ו-
3.6.2.3 מועד ההתראות שברצונו לקבל (לפני תחילת הנסיעה ו/או לפני סיום הנסיעה).
3.6.3. לאחר השלמת הגדרת ההעדפות בידי המשתמש, המשתמש ישלח לבון תור את העדפותיו על-ידי לחיצה על קישור "סיום" באפליקציה. 
3.6.4. מובהר כי על-ידי לחיצה על קישור ה"סיום", המשתמש שב ומאשר כי: (א) הוא נותן את הסכמתו מראש לקבלת ההתראות מבון תור, כמפורט במדיניות הפרטיות; ו-(ב) הוא מסכים כי הזמנים המשוערים להתחלת הנסיעה, סיום הנסיעה והגעת הנסיעה אל נקודות ההעלאה/ההורדה ומיקום ההסעה הינם משוערים בלבד, וייתכנו שינויים בין הזמנים והמיקומים המוצגים באפליקציה ובהתראות, ובין הזמנים והמיקומים בפועל.
3.6.5. המשתמש יוכל לשנות, לבטל ו/או לעדכן את הגדרות חשבון המשתמש ואת האפשרות לקבל התראות, כולן או מקצתן, באמצעות שינוי הגדרות האפליקציה במכשיר הנייד שברשותו.
3.7. השימוש באפליקציה.
3.7.1. מלבד קבלת ההתראות, במידה והמשתמש מעוניין לקבל מידע נוסף על ההתראות שהתקבלו על-ידו, נסיעות קרובות של הסעות התלמידים המשויכות למספר הטלפון שלו, מיקום גיאוגרפי על-גבי מפה של הסעות התלמידים המשויכות למספר הטלפון שלו (בזמן נסיעתה בפועל), פרטי הנסיעה וההסעה לעיל ולמלא משוב נסיעה, עליו להיכנס לדף הייעודי לכך באפליקציה.
3.7.2. דף הבית: במידה והמשתמש מעוניין לקבל מידע אודות ההתראות שהתקבלו על-ידו במהלך היממה האחרונה והמועד המשוער של הסעות התלמידים המשויכות למספר הטלפון שלו , עליו להיכנס לדף הבית באפליקציה. מובהר כי הזמנים המופיעים בדף הבית, הינם משוערים בלבד, וייתכנו שינויים בין הזמנים המוצגים בדף הבית ובין הזמנים בפועל.
3.7.3. מיקום ההסעה: באמצעות לחיצה על קישור "מיקום עדכני", שנמצא לצד ההתראות שהתקבלו בדף הבית, יוכל המשתמש לקבל את מיקום הסעות התלמידים המשויכות למספר הטלפון שלו על גבי מפה סטאטית (להלן: "דף מיקום ההסעה"). יובהר כי: (א) נתוני המיקום על-גבי המפה הסטאטית אינם מתעדכנים אוטומטית, וככל שברצון המשתמש לעדכן את מיקום ההסעה, עליו ללחוץ על קישור "רענן מפה" בדף מיקום ההסעה; ו-(ב) מיקום ההסעה המופיע בדף, הינו משוער בלבד, וייתכנו שינויים בין המיקום המוצג בדף מיקום ההסעה ובין המיקום בפועל.
3.7.4. פרטי הנסיעה: באמצעות לחיצה על שורת הנסיעה הרצויה בדף הבית, יוכל המשתמש לקבל את פרטי הסעות התלמידים המשויכות למספר הטלפון שלו. פרטי הנסיעה יכללו את תאריך הנסיעה, שעת ההתחלה המתוכננת ושעת הסיום המשוערת. המשתמש יודע כי בון תור רשאית לעדכן את פרטי הנסיעה, מעת לעת, להוסיף או להסיר פרטים, וכן לעדכן ו/או לשנות את הפרטים, על-פי תנאי השימוש וההסכמים. 
3.7.5. משוב נסיעה: 
3.5.5.1 באמצעות לחיצה על קישור "משוב" בדף הבית או בדף פרטי הנסיעה, המשתמש מוזמן להעביר לבון תור באמצעות האפליקציה את מידת שביעות הרצון שלו, משירותי ההסעות שניתנים על-ידי בון תור, השירותים והאפליקציה ולהביא בפני בון תור הצעות לשיפור וייעול האפליקציה, השירותים ושירותי ההסעות, אם באמצעות דירוג ואם באמצעות הקלדת מלל חופשי (עד 100 תווים) (להלן: "משוב נסיעה"). 
3.5.5.2 בון תור אינה מתחייבת להשתמש במשוב הנסיעה בכל צורה, ומשוב הנסיעה לא יקנה למשתמש שום בעלות בקניין הרוחני של בון תור (כמוגדר בסעיף ‏7 לתנאי השימוש), והמשתמש לא יהיה זכאי לקבל פיצוי או תמורה מכל מין וסוג מבון תור בגין משוב הנסיעה, בין אם בון תור השתמשה בו בפועל ובין אם לאו.  
3.5.5.3 המשתמש אחראי לכל תוכן המוגש למערכת על ידו או באמצעות המכשיר הנייד שמספר הטלפון משויך אליו ("תוכן משתמש"). זאת לרבות בקשר עם תוכן המוגש כחלק ממשוב נסיעה. כל משתמש מצהיר ומתחייב, בין היתר, כי תוכן משתמש לא יכלול: 
? תוכן בלתי חוקי ו/או נועד למטרות בלתי חוקיות ו/או הפוגעים בפעילות האפליקציה;
? תוכן המנוגד לתנאי ההסכמים;
? תוכן בעל אופי גזעני, פוגעני ו/או שיש בפרסומו משום לשון הרע ו/או עבירה על חוק כלשהו;
? תוכן מעליב, משמיץ, טורדני ו/או פוגע;
? תוכן שעלול להוות הטעייה ו/או כל תוכן הידוע למשתמש כשקרי, מטעה או מסולף;
? תוכן הפוגע בפרטיות;
? תוכן הפוגע בזכויות של צד שלישי כלשהו (לרבות זכויות קניין רוחני);
? תוכן בעל אופי מסחרי ו/או המכיל מידע פרסומי כלשהו; או
? תוכן המזהה אישית אנשים אחרים, מבלי שנתנו את הסכמתם לכך.
הדוגמאות לעיל מובאות לצורכי המחשה בלבד ואינן מהוות רשימה ממצה של תכנים אסורים במשוב הנסיעה. הפרת התחייבות המשתמש לעיל, עלולה להוביל למניעת גישתו לאפליקציה ולחשוף את המשתמש לאחריות אזרחית ו/או פלילית על-פי כל דין. 
4. תוכן חיצוני.
4.1. תוכן האפליקציה מחולק לתוכן שנוצר על-ידי בון תור ומוצג מטעמה ותוכן שבון תור לא יצרה, לרבות וכן של צדדים שלישיים (להלן: "תוכן חיצוני"), המוצג באמצעות קישור (link), או בכל דרך אחרת (לרבות אתרים, מפות ודפים המקושרים לתוכן החיצוני). תוכן חיצוני אינו מוצג על ידי בון תור, או מטעמה והיא אינה שולטת או מפקחת עליו. בון תור, עובדיה, הדירקטורים שלה ובעלי-מניותיה לא יישאו בכל אחריות לנזק, אובדן, חסרון כיס, עוגמת נפש וכל נזק אחר מכל מין וסוג שהוא שייגרם למשתמש כתוצאה מהשימוש בתוכן החיצוני.
4.2. אין בהצגת תוכן חיצוני באפליקציה כדי להעיד על הסכמה ו/או אחריות של בון תור לתוכן החיצוני (לרבות אמינותו, עדכניותו, חוקיותו, מדיניות הפרטיות של בעלי התוכן ולכל היבט אחר). בון תור מסבה את תשומת ליבו של המשתמש שלעיתים תוכן חיצוני ניתן בכפוף לתנאים אחרים (למשל השימוש באתרים שניתן להגיע אליהם באמצעות קישורים נעשה לפי תנאי שימוש אחרים ומדיניות פרטיות שונה), בון תור ממליצה למשתמש לקרוא תנאים אחרים אלה בטרם יעשו שימוש בתוכן החיצוני.
4.3. כל פעולה או שימוש וכל ניסיון לעשות פעולה או שימוש באפליקציה (לרבות שימוש במפה המצויה בדף מיקום ההסעה המצויה באפליקציה) מעידה על הסכמת המשתמש להתקשר: א) בעבור משתמשי מערכת אנדרואיד, בהסכמים, מדיניות הפרטיות ובתנאי השימוש של Google, המצויים בקישור: https://www.google.com/help/terms_maps.html ואישור כי המשתמש יפעל לפיהם; ו-ב) בעבור משתמשי iOS , בהסכמים, מדיניות הפרטיות ובתנאי השימוש של Apple המצויים בקישור: http://www.apple.com/legal/internet-services/maps/terms-en.html. 
4.4. בון תור אינה מתחייבת כי הקישורים לתוכן חיצוני יהיו תקינים ויובילו את המשתמש לאתר אינטרנט/אפליקציה פעילים. בון תור שומרת לעצמה את הזכות להסיר מהאפליקציה תוכן חיצוני ו/או קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים - הכל, לפי שיקול דעתה המוחלט.
5. הצהרות והתחייבויות המשתמש. 
ככל שיעשה המשתמש כל ניסיון לעשות שימוש באפליקציה, בשירותים או תוכן האפליקציה, המשתמש מצהיר ומתחייב כלפי בון תור כדלקמן:
5.1. המשתמש רשאי להשתמש באפליקציה למטרותיו האישיות והפרטיות בלבד וללא אישור בון תור אין לעשות שימוש מסחרי באפליקציה ו/או בתוכן האפליקציה והמשתמש מתחייב ששימושו באפליקציה לא יפר זכויות של כל ישות אחרת. 
5.2. המשתמש מסכים ומתחייב כי: (א) האפליקציה מכילה רכיבי בטא ובן תור רשאית לשנותה ו/או לערוך אותה על-פי שיקול דעתה הבלעדי בכל עת; (ב) המשתמש אחראי לכל פעילות, חבות ונזק שעלול להיגרם כתוצאה משימוש בחשבון המשתמש ו/או המכשיר הנייד של מספר הטלפון המשויך לו לפי רישומי בון תור, ובין היתר במקרה של פעולה ו/או שימוש של כל צד שלישי באפליקציה בעקבות אובדן, גניבה או הפסקת שימוש מכל סיבה אחרת של המכשיר הנייד שעליו הותקנה האפליקציה. בון תור ממליצה למשתמש להגן על המכשיר הנייד שלו באמצעי אבטחה כגון קוד גישה ו/או שימוש בטביעת אצבע לפתיחת המכשיר, על מנת לשמור על פרטיותו ולמנוע שימוש בלתי מורשה באפליקציה; ו-(ד) המשתמש יעדכן את פרטי מספר הטלפון שלו והפרטים הנוספים אצל מוסד החינוך והרשות המקומית, כך שיהיו מלאים ומדויקים. מובהר כי העדר עדכון של מספר הטלפון של המשתמש יכול להביא לחשיפת בעל מספר הטלפון הישן של המשתמש לבין היתר: מידע אודות המשתמש, נקודות ההעלאה וההורדה של שירותי ההסעות, פרטי הנסיעות ומיקום הנסיעות, והמשתמש יישא בכל האחריות והחבות בגין השימוש באפליקציה תחת מספר הטלפון אותו סיפק למוסד החינוך. המשתמש יודיע לאלתר לבון תור על כל שימוש לא מורשה במספר הטלפון שלו באפליקציה וכל פרצת אבטחה שאירעה בחשבון המשתמש שלו.
5.3. המשתמש מתחייב לא לשבש או להפר כל זכות של משתמש אחר באפליקציה, לרבות הזכות לפרטיות ו/או לאסוף מידע אישי על משתמשים אחרים באפליקציה, לרבות באמצעים אוטומטיים.
5.4. המשתמש מתחייב לא לבצע כל פעולה באפליקציה אלא לפי ההסכמים, ובמיוחד שלא להנגיש לאפליקציה כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב ("Virus"), תולעים ("Worms"), ואנדלים ("Vandals"), תכנים שיש בהם יישומים מזיקים ("Malicious Applications") לרבות תוכנות-עוינות כגון סוס-טרויאני ("Trojan Horses"),  וכיוצא באלה.
5.5. ללא מתן הרשאה כתובה מראש על-ידי בון תור, המשתמש אינו רשאי לבצע את הפעולות ו/או המעשים הבאים בעת שימושו באפליקציה, בשירותים או בתוכן האפליקציה (כולם או חלקם):
5.5.1. העתקה, שיחזור, שינוי, עיבוד, תרגום, הנדסה חוזרת (הנדסה לאחור), ביצוע, שיכפול, פרסום אחסון;
5.5.2. הפצה, שידור, הצגה, של תוכן מהאפליקציה (לרבות מידע הכלול בו) בכל דרך שהיא, לרבות באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת, המשנים את עיצובם המקורי באפליקציה ו/או מחסירים דבר כלשהוא;
5.5.3. הפעלה או אפשרות הפעלת כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תוכן האפליקציה;
5.5.4. שלא לבצע כל פעולה אשר תייצר ו/או אשר עלולה לייצר עומס על מערכות ושרתי האפליקציה;
5.5.5. שלא לבצע כל פעולה המתערבת ו/או המפריעה (ו/או אשר מנסה להתערב ו/או להפריע) בדרך הפעולה הרגילה של האפליקציה והשירותים;
5.5.6. שלא לבצע עקיפה או לנסות לבצע עקיפה של כל אמצעי טכנולוגי הקיים באפליקציה ו/או במערכות הקשורות אליה אשר תפקידו למנוע אלו מן הפעילויות האסורות תחת ההסכמים;
5.5.7. שלא לבצע העברה דרך האפליקציה ו/או השירותים של כל מסר פרסומי; או
5.5.8. שלא להשתמש באפליקציה, ו/או בתוכן האפליקציה ו/או בשירותים לכל מטרה לא חוקית, לא מוסרית או בלתי מורשית.  
6. זמינות האפליקציה, מניעת גישה ואחריות.
6.1. האפליקציה אינה חסינה מתקלות ו/או בעיות ועלולה שלא להיות למשתמש גישה לאפליקציה מעת לעת. בנוסף, בון תור רשאית להשעות, לחסום או להפסיק לאלתר את גישת משתמש לאפליקציה, תוכן האפליקציה ו/או השירותים (כולם או חלקם), בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, ומבלי למסור על כך הודעה. המשתמש מוותר בזה על כל טענה בשל כך.
6.2. האפליקציה, תוכן האפליקציה והשירותים ניתנים לשימוש כמות שהם (As Is) עם כל הפגמים (with all flaws) ובון תור רשאית לשנותם ו/או למחוק אותם בכל עת. כל שינוי כאמור יכנס לתוקף מיד עם עדכון תנאי השימוש וההסכמים (או החלק הרלוונטי לאותו שירות או תוכן), או מסירת הודעה על כך בכל דרך אחרת.
6.3. בון תור אינה אחראית כלפי המשתמש או כלפי כל צד שלישי לכל שינוי, הפסקה זמנית או הפסקה לצמיתות של פעילות האפליקציה או השירותים המוצעים בה ו/או תוכנה. כמו כן, בון תור לא תהא אחראית לכל נזק שייגרם או ייטען שנגרם למשתמש או למי מטעמו כתוצאה משימוש באפליקציה, ברכיבי הבטא, בשירותים ו/או בתוכן האפליקציה, או מחוסר שימוש במי מהם (לרבות חוסר היכולת לעשות שימוש כאמור).
6.4. בון תור אינה ולא תהא אחראית לזמינות, אמיתות, מהימנות ו/או מידת הדיוק של האפליקציה (לרבות זמני הגעת ההסעות המשוער לנקודות ההעלאה ו/או ההורדה, מיקום ההסעה וכיוצא בזה), תוכן האפליקציה, השירותים ו/או התוכן החיצוני. כל הסתמכות על מי מהם, נעשית לפי שיקול דעת המשתמש ובאחריותו בלבד. בון תור לא תהא אחראית ולא תחויב בתשלום פיצוי ו/או סעד בגין כל נזק, ישיר ו/או עקיף, אשר עלול להיגרם משימוש באפליקציה ו/או הסתמכות משתמש על מידע זה או אחר המצוי בה (לרבות זמני הגעת ההסעות המשוער לנקודות ההעלאה ו/או ההורדה, מיקום ההסעה וכיוצא בזה) וכל שימוש באפליקציה נעשה על אחריות המשתמש בלבד. 
6.5. המשתמש מתחייב לשפות את בון תור ו/או מי מטעמה בגין כל נזק, תשלום או הוצאה שיגרמו להם, במישרין או בעקיפין, ובכלל זה פגיעה במוניטין, פגיעה כלכלית ו/או מסחרית, שכ"ט עו"ד והוצאות משפט סבירות, בגין כל טענה, דרישה ו/או תביעה שתועלה נגד בון תור על ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה משימוש המשתמש באפליקציה, בתוכן האפליקציה, השירותים ו/או הפרת תנאי השימוש ו/או הפרת ההסכמים ו/או פגיעה והפרה של כל זכות, ובכלל זה מבלי להגביל, זכות יוצרים, זכות קניינית, פטנט, זכות מוסרית, סוד מסחרי, זכות לפרסום או זכות לפרטיות בידי המשתמש או על ידי מי מטעמו, כל טענה שתוכן האפליקציה היה שגוי ולא מדויק (לרבות זמני הגעת ההסעות המשוער לנקודות ההעלאה ו/או ההורדה, מיקום ההסעה וכיוצא בזה) ו/או כל שימוש בלתי מורשה במכשיר הנייד של המשתמש בשל גניבת המכשיר, אי-עדכון מספר הטלפון של המשתמש במוסד החינוך ו/או ברשות המקומית וכל פגיעה אחרת באבטחת האפליקציה.
7. קניין רוחני.
7.1. כל זכויות הקניין הרוחני באפליקציה ובכלל זה זכויות היוצרים בקשר לאפליקציה (ובתוך כך קוד האפליקציה, קבצי האפליקציה ושם אפליקציה), בתוכן האפליקציה (כולל עיצובים, שרטוטים, איורים, צילומים, תמונות, מפות, קטעי אודיו, קטעי וידאו, טקסט, גרפיקה, המלצות, ביקורות (לרבות אופן ארגונם), וכיוצא בזה), משוב הנסיעה והשירותים, לרבות נגזרת של מי מהם, הינם של בון תור בלבד או שניתן לגביהן לבון תור רישיון שימוש מידי צד שלישי, והשימוש בהם אסור ללא קבלת אישור מפורש מראש ובכתב מאת בון תור.
7.2. בכפוף לעמידת המשתמש בתנאי ההסכמים, בון תור מעניקה למשתמש רישיון שימוש מוגבל, לא בלעדי, שאינו ניתן להעברה, להמחאה או לרישוי משנה להתקין את האפליקציה על גבי המכשיר הנייד שברשות המשתמש, לבקר, לגשת, לצפות באפליקציה, לבצע באפליקציה פעולות, ולשתף את תוכן האפליקציה באמצעות מסרון (SMS) במידה סבירה ולצרכים פרטיים בלבד (לא לצרכים מסחריים), לאנשי קשר על-פי בחירתו.  
7.3. אלא אם כן נאמר אחרת במפורש בהסכמים, כל זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים באפליקציה שמורות לבון תור או לצד שלישי שהעניק לה רישיון שימוש בהם.  
7.4. אלא אם כן נאמר אחרת במפורש בהסכמים, המשתמש ו/או מי מטעמו אינם רשאים להשתמש, להעתיק, לשכפל, לשחזר, לעבד, להפיץ, להציג, לפרסם או לעשות כל שימוש בכל זכויות הקניין הרוחני באפליקציה ובכלל זה זכויות היוצרים בקשר לאפליקציה או בחלקם, לצרכים מסחריים או פרטיים. 
8. אבטחת מידע. בון תור עושה מאמץ לאבטח את השימוש באפליקציה, את התקשורת דרכה ואת המידע הנמסר לה, כנגד ניצול מקרי או מכוון, אובדן, הרס או כנגד גישה על ידי אנשים בלתי מוסמכים או מורשים. על אף האמור, בון תור אינה יכולה להבטיח את אבטחת האפליקציה באופן מוחלט ואין היא מתחייבת שהאפליקציה, השירותים ותוכן האפליקציה יהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למידע או לתוכן המאוחסן בהם. לפיכך, מובהר בזאת כי בון תור לא תהא אחראית ולא תישא בכל אחריות במקרה של חדירה או פריצה ו/או נזק כלשהוא שנגרם בשל שימוש באפליקציה ו/או בתוכן האפליקציה ו/או בשירותים, על-ידי המשתמש באפליקציה או מי מטעמו.
9. הפרה נטענת של זכויות יוצרים באפליקציה ובשירותים.
9.1. מדיניות בון תור היא לכבד את הזכויות הלגיטימיות של בעלי זכויות יוצרים וקניין רוחני אחר. לצורך כך, בון תור מינתה נציג (להלן: "נציג בון תור") לקבלת הודעות בדבר הפרה נטענת של זכויות יוצרים באפליקציה ובשירותים שלה, והיא אוכפת מדיניות המאפשרת להסיר תוכן מפר מהאפליקציה ולמנוע או לחסום גישה של משתמש לאפליקציה ולשירותים. 
9.2. אם משתמש מאמין, כי העבודה של המשתמש הועתקה באופן המהווה הפרה של זכויות יוצרים, או כי זכויות הקניין הרוחני של המשתמש הופרו באופן אחר, על המשתמש להמציא לנציג בון תור את המידע הבא: 
9.2.1. חתימה אלקטרונית או פיזית של האדם המורשה לפעול מטעם בעלי זכויות היוצרים או זכות הקניין הרוחני האחרת;
9.2.2. תיאור של העבודה המוגנת בזכויות יוצרים או קניין רוחני אחר שלפי טענת המשתמש הופרו;
9.2.3. תיאור אודות המקום באפליקציה ו/או בשירותים, בו נמצא החומר שלטענת המשתמש מהווה הפרה, עם די פרטים כך שתוכל בון תור לאתר אותו באפליקציה; 
9.2.4. הכתובת, מספר הטלפון וכתובת הדוא"ל של המשתמש; 
9.2.5. הצהרה מהמשתמש, לפיה הוא מאמין בתום לב כי השימוש השנוי במחלוקת אינו מורשה על ידי בעל זכויות היוצרים או הקניין הרוחני, או מורשה לפעול מטעם בעל זכויות היוצרים או הקניין הרוחני, או החוק.
9.2.6. הצהרת המשתמש, הניתנת תחת אזהרה של עדות שקר, כי המידע הנ"ל בהודעת המשתמש הינו מדויק, וכי המשתמש בעל זכויות היוצרים או הקניין הרוחני או מורשה לפעול מטעם בעל זכויות היוצרים או הקניין הרוחני.
9.3. נציג בון תור להודעת טענות בדבר הפרת זכויות היוצרים או קניין רוחני אחר, הינו מר איליה יאצקו, טלפון: 03-5333779, כתובת: הפלדה 5, אור יהודה, 6021807, דוא"ל: HQ@bontour.co.il.
9.4. המשתמש מודע, כי אדם המטעה ביודעין ובאופן מהותי, כי חומר או פעילות מהווה הפרה, עשוי להיות כפוף לאחריות.
10. סיום תנאי השימוש. 
10.1. תנאי השימוש וההסכמים ישמשו כהסכמים מחייבים החל ממועד התקנת האפליקציה על-גבי המכשיר הנייד שברשות המשתמש ועד אשר יבוטלו לבקשת מי מהצדדים על-פי תנאי ההסכמים.
10.2. אם יפר המשתמש את תוכנם או רוחם של תנאי השימוש וההסכמים, או יגרום בכל צורה אחרת לסיכון או חשיפה אפשרית של בון תור או של כל משתמש אחר לתביעה משפטית, או אם בון תור לא הצליחה לאמת את המידע (לרבות הזהות) שמסר המשתמש לבון תור, בון תור תהיה רשאית להפסיק להעניק למשתמש גישה לאפליקציה ו/או לשירותים, כולם או חלקם, וזאת ללא כל מחויבות של בון תור להודיע למשתמש על כך, ובמקרה זה ביטול ההסכמים ייכנס לתוקף מיד עם חסימת גישת המשתמש לאפליקציה. ביטלה בון תור את גישת המשתמש לאפליקציה ו/או השירותים, המשתמש לא יהיה עוד רשאי להשתמש באפליקציה ו/או בשירותים, בין היתר על-ידי חשבון משתמש אחר. 
10.3. במידה והמשתמש מבקש לבטל את ההסכמים, עליו למחוק את חשבון המשתמש ולהודיע לבון תור על רצונו לבטל את ההסכמים לדוא"ל: HQ@bontour.co.il. במקרה זה, הביטול ייכנס לתוקף לאחר שבון תור שלחה למשתמש אישור, תוך זמן סביר, על קבלת הודעת הביטול.
10.4. עם סיום ההסכמים, המשתמש נדרש להסיר באופן מיידי את התקנת האפליקציה מהמכשיר הנייד שברשותו, ולחדול באופן מיידי משימוש באפליקציה ו/או בתוכן האפליקציה ו/או בשירותים.
10.5. סעיפים 2, 5-7, ו-9-11 לתנאי השימוש ימשיכו לחול על הצדדים, גם לאחר תום תוקפו של תנאי השימוש. 
11. שונות.
11.1. שינויים בתנאי השימוש וההסכמים. בון תור שומרת לעצמה את הזכות לשנות, למחוק ו/או להוסיף על תנאי שימוש אלו וההסכמים בכל עת וללא התחייבות למתן הודעה מוקדמת. כל שינוי כאמור יכנס לתוקף מיד עם עדכון תנאי השימוש וההסכמים (או החלק הרלוונטי לאותו שירות או תוכן). לפי-כך, בון תור ממליצה למשתמש לעיין בתנאי השימוש וההסכמים מעת לעת. שימוש המשתמש באפליקציה לאחר ביצוע השינויים מעיד על הסכמתו לשינויים אלו. ככל שהמשתמש אינו מסכים לשינויים, הוא מתבקש להימנע מהמשך שימוש באפליקציה. 
11.2. תחום שיפוט. על כל שימוש באפליקציה ו/או על כל תביעה, דרישה או בקשה הנובעים משימוש זה ו/או מכל דבר ועניין אחר הקשורים באופן ישיר או עקיף לאפליקציה זו יחולו דיני מדינת ישראל בלבד. מקום השיפוט יהיה בבית המשפט לו הסמכות בתל-אביב, ישראל בלבד, והדין המהותי והפרוצדוראלי שיחול יהיה הדין הישראלי.
11.3. פרשנות. אם תנאי מתנאי השימוש וההסכמים ימצא בלתי חוקי, בטל או בלתי אכיף מכל סיבה, תנאי זה ימחק מתנאי השימוש וההסכמים ומחיקתו לא תשפיע על חוקיות ותקפות תנאי השימוש וההסכמים הנותרים. במקרה שכזה, יקוים התנאי האמור לפי הפרשנות המרחיבה ביותר המותרת לפי דין, וככל שלא ניתן לפרש את התנאי כאמור ולקיימו, יראו בקיומו של תנאי דומה אחר כמחליף את התנאי שנמחק או הוסר.
11.4. התיישנות. אם ירצה משתמש לתבוע את בון תור בגין כל עילת תביעה אשר נובעת מהאפליקציה ו/או השירותים ו/או הקשורה אליהם, עליו לעשות כן בתוך שלושה חודשים מיום שנודעו לו עילת התביעה. אי-הגשת תביעה בתוך פרק הזמן האמור תביא לחסימת זכות התביעה של המשתמש וכמוה כוויתור סופי ומוחלט של המשתמש על זכות זו.
11.5. תנאי השימוש וההסכמים מהווים את ההסכם המלא בין המשתמש לבין בון תור בכל הנוגע לאופן השימוש באפליקציה ומחליפים כל הבנה ו/או הסכמה אחרת, בעל-פה או בכתב, הנוגעת לשימוש באפליקציה ובתוכן האפליקציה.
11.6. כותרות הפרקים בתנאי השימוש וההסכמים מובאים לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא ישמשו בפרשנות ההסכמים ותנאי השימוש.
11.7. משתמש יהיה מנוע מלהמחות את התחייבויותיו וזכיותיו על-פי תנאי השימוש וההסכמים, למעט בהסכמה מפורשת בכתב של בון תור. בון תור רשאית להמחות את התחייבויותיה וזכויותיה על-פי תנאי השימוש וההסכמים, ללא קבלת הסכמת המשתמש.
11.8. ההסכמים ושימוש המשתמש באפליקציה לא יפורשו ולא יכוננו כל מערכת יחסים, מיזם משותף, שותפות, יחסי שליחות, יחסי עובד ומעביד, סוכנות או זיכיון בין המשתמש לבון תור, אלא אם כן נאמר אחרת במפורש בהסכמים.
11.9. במקרה של סתירה בין ההסכמים לכל הסכם אחר, תניות ההסכמים יגברו.
11.10. המשתמש מסכים לשימוש ב: (א) אמצעים אלקטרוניים לחתימה על ההסכמים; ו-(ב) אמצעים אלקטרוניים למשלוח הודעות בהתאם להסכמים. 
11.11. כל הודעה של מי מהצדדים תשלח אל הצד השני: (א) על-ידי בון תור באמצעות מסרון (SMS), הודעת דואר רשום למשתמש או על-ידי פרסום באפליקציה; או (ב) על-ידי המשתמש באמצעות הודעת דוא"ל ל-HQ@bontour.co.il, כפי שתעודכן מעת לעת בידי בון תור. הודעה דוא"ל האלקטרונית, פרסום באפליקציה ומסרון (SMS) יחשבו כנמסרו לבון תור/למשתמש ביום שליחתם. הודעת דואר רשום יחשבו כנמסרו למשתמש כעבור 72 שעות מעת שליחתם.
11.12. יצירת קשר. בכל עניין, שאלה ו/או בקשה, אנא פנו אלינו בדוא"ל: HQ@bontour.co.il, בטלפון: 03-5333799  או בכתובתנו הפלדה 5, אור יהודה, 6021807. אתם מוזמנים לפנות אלינו במיוחד אם אתה מוצאים עצמכם נפגע בכל דרך שהיא מהאפליקציה, תוכן האפליקציה או השירותים. 
 

סוגי הסעות

Blacknet.co.il - בניית אתרים